Literature

AuthorsYearsort descendingTitle
V. G. Novokshonov0New and little-known Permian scorpionflies (Insecta: Mecoptera: Panorpidae) of the family Agetopanorpidae from Perm and Arkhangelsk oblasts.
S. Y. Storozhenko, Novokshonov V. G.0Revision of the Permian Sojanoraphidiidae (Grylloblattida)
V. G. Novokshonov1993Die interessante Bittacidenreste (Mecoptera, Insecta) aus dem Jura von Eurasian
V. G. Novokshonov1993New insects (Insecta) from the Lower Permian of Chekarda (Central Urals)
V. G. Novokshonov1993Caddisflies (Trichoptera: Microptysmatidae)
A. P. Vilesov, Novokshonov V. G.1993Permian Tillyardembiidae (Insecta, Grylloblattida)
V. G. Novokshonov1994Permian scorpionflies (Insecta: Panorpida) of the families Kaltanidae, Permochoristidae and Robinjohniidae
A. P. Vilesov, Novokshonov V. G.1994New fossil insects (Myrmeleontida, Jurinida) from the Upper Permian of Eastern Kazakhstan
V. G. Novokshonov1995Der älteste Vertreter der Meropeidae
V. G. Novokshonov1995New fossil insects from the Kungurian of Middle Ural
V. G. Novokshonov1995Permian scorpionflies of the family Permochoristidae
V. G. Novokshonov1995New Hypoperlidae (Hypoperlida) from the Lower Permian of Tshekarda (Perm region)
V. G. Novokshonov, Ivanov, V. D., Sukacheva, I. D.1995New Jurassic caddisflies from Siberia and Mongolia
V. G. Novokshonov1996Systematic position of some Upper Permian Myrmeleontida (= Neuroptera; Insecta)
V. G. Novokshonov1996Mysterious organs of Jurassic Orthophlebiidae males (Mecoptera) from Karatau
V. G. Novokshonov, Storozhenko S. Y.1996New genus of the family Sojanoraphidiidae (Grylloblattida) from Lower Permian of Ural
V. G. Novokshonov1997Some Mesozoic scorpionflies (Insecta: Panorpida = Mecoptera) of the families Mesopsychidae, Pseudopolycentropodidae, Bittacidae, and Permochoristidae
V. G. Novokshonov1997New taxa of fossil insects from the Lower Permian of the Middle Urals
V. G. Novokshonov, Novokschonova E.1997Okolpania favorabilis, n. sp. (Permithonidae) aus dem Unteren Perm des Urals
V. G. Novokshonov1998New insects (Insecta: Hypoperlida, Mischopterida, Jurinida) from the Lower Permian of the Middle Urals
V. G. Novokshonov1998Tshekhosara improvida n. gen., n. sp. (Insecta: Grylloblattida: Megakhosaridae) aus dem unteren Perms des Urals
V. G. Novokshonov1998New fossil insects (Grylloblattida; Caloneurida; Hypoperlida?; ordinis incertis) from the Kungurian beds of the Middle Urals
I. D. Sukacheva, Novokshonov V. G.1998A new family of Scorpionflies from the Mesozoic of Yakutia (Insecta; Mecoptera, Sibiriothaumatidae fam. nov.)
V. G. Novokshonov1999Novyye iskopayemyye nasekomyye (Insecta, Hypoperlida, Panorpida, Ordinis incertis) iz mestonakhozhdeniya. [New fossil insects (Insecta; Hypoperlida, Panorpida, Ordinis incertis) from the Chekarda locality.]
V. G. Novokshonov, Aristov D. S.1999[Grylloblattids of the genus Sylvaella (Insecta: Grylloblattida: Sylvaphlebiidae) from the Lower Permian of Chekarda.]
V. G. Novokshonov, Willmann R.1999On the morphology of Asthenohymen uralicum (Insecta; Diaphanopterida: Asthenohymenidae) from the Lower Permian of the Urals
S. Y. Storozhenko, Novokshonov V. G.1999To the knowledge of the fossil family Permosialidae (Insecta: Miomoptera)
V. G. Novokshonov2000New Palaeomanteida = Miomoptera from the Lower Permian of Tshekarda
V. G. Novokshonov, Rasnitsyn A. P.2000A new enigmatic group of insects (Psocidea, Tshekarcephalidae) from Tshekarda (Lower Permian of the Middle Urals)
V. G. Novokshonov2001New and little-known representatives of the family Hypoperlidae (Insecta: Hypoperlida)
V. G. Novokshonov2001New Triassic scorpionflies (Insecta, Mecoptera) from Kyrgyzstan
V. G. Novokshonov, Rasnitsyn A. P.2001A new species of insects of orders Palaeomanteida = Miomoptera from the Lower Permian of Chekarda (Perm region)
V. G. Novokshonov, Sukacheva I. D.2001Fossil scorpionflies of the “suborder” Paratrichoptera (Insecta: Mecoptera)
V. G. Novokshonov2002Scorpionflies of the family Liassophilidae from the Triassic of Ukraine
V. G. Novokshonov, Aristov D. S.2002New and little-known Permian insects (Insecta: Grylloblattida; Orthoptera) from the Chekarda locality, central Ural Mountains
V. G. Novokshonov, Ivanov, V. D., Aristov, D. S.2002New insects from the Late Permian of the Ural Mountains
V. G. Novokshonov, Willmann R.2002Insects of the genus Letopaloptera O. Mart. (Insecta: Hypoperlida: Letopalopteridae) from the Upper Permian Soyana locality
V. G. Novokshonov, Zhuzhgova L. V.2002Palaeomantis laeta n. sp., the third representative of the genus Palaeomantis (Insecta: Miomoptera: Palaeomanteidae) from the Lower Permian of Chekarda (Ural)
V. G. Novokshonov, Sukatsheva I. D.2003New Jurassic scorpionflies of the families Orthophlebiidae and Nannochoristidae (Insecta: Mecoptera) from Mongolia and Transbaikalia
V. G. Novokshonov2004The first mecopteroids (Insecta: Papilionidea = Mecopteroidea) and the origin of scorpionflies (Panorpida = Mecoptera), with description of a legless eruciform larva from the Lower Permian of Tshekarda
V. G. Novokshonov2004Morphology, ecology, and system of the scorpionfly order (Insecta, Mecoptera)
V. G. Novokshonov, Aristov D. S.2004New taxa of hypoperlids (Insecta: Hypoperlida) from the Upper Permian of the Arkhangelsk Region
V. G. Novokshonov, Sukacheva, I. D., Aristov, D. S.2004An Early Triassic scorpionfly (Panorpida = Mecoptera) of the Vologda region
V. G. Novokshonov, Zhuzhgova L. V.2004Discussion of the system and phylogeny of the order Palaeomanteida (= Miomoptera) with description of new representatives of the genus Permosialis Mart. from the Late Permian of Kirov region and Triassic of Kyrgyzstan
D. S. Aristov, Novokshonov, V. G., Pan’kov, N. N.2006Taxonomy of the fossil grylloblattid nymphs (Insecta: Grylloblattida)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith